Mgr. Bronislava
Bubeníčková

Klinická logopedka

Poskytuje soukromou klinicko-logopedickou péči dětem v období raného vývoje řeči. Specializuje se na ranou intervenci, alternativní a augmentativní komunikaci. Péči nabízí jak dětem s opožděným vývojem řeči bez přidružených postižení, tak dětem s těžkými neurovývojovými poruchami i s kombinovaným postižením a dětem se sluchovým postižením.

Bronislava Bubeníčková klinická logopedka

Co nabízím

Terapie, které nabízím, jsou individuálně navrženy po podrobném posouzení a diskusi s rodiči dítěte. Terapeutická sezení lze provádět intenzivně každý týden, případně v jiných časových intervalech vycházejících z individuálních požadavků a preferencích. Nabízím také online konzultace přes Skype a „logopedii domů“.

Raná intervence

Pomáhám dětem, které mají těžkosti v osvojování mateřského jazyka od raného věku. Během terapií kladu důraz na spolupráci s rodiči a snažím se je vést k užívání a nácviku efektivních komunikačních strategií. Během terapií pracuji především formou hry podle předem stanovených cílů intervence a prostřednictvím pečlivě naplánovaných aktivit vybraných cíleně pro každé dítě.

Alternativní a augmentativní komunikace

Pracuji s dětmi, které mají obtíže osvojit si mateřský jazyk. Některým dětem trvá takové osvojení déle než jejich vrstevníkům, proto často společně v úzké spolupráci s rodiči hledám náhradní komunikační systém umožňující dítěti vyjádřit své potřeby a pocity. V takových případech lze účelně využít metod alternativní a augmentativní komunikace (AAK), které mohou dětem umožnit kompenzaci narušené komunikační schopnosti.

Při augmentativní komunikaci dochází k podpoře, umocnění, a doplnění běžného dorozumívání dítěte.

Alternativní komunikace již pracuje se systémy, které plně nahrazující mluvenou řeč.

Odborný profil

2002–2007
Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta, obor: Speciální pedagogika (ukončeno státní zkouškou z pedagogiky, psychologie, logopedie, surdopedie)
2006–2008
NZZ, Vsetínská 20, Brno (pracovní pozice – logopedka)
2007–2012
Fakultní nemocnice - PDM, Klinika dětské ORL, Černopolní 9, Brno (pracovní pozice – logopedka)
2013
atestace v oboru klinická logopedie, K3
2013–2014
Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 53, Brno (pracovní pozice – klinická logopedka
2014–2019
Fakultní nemocnice - PDM, Klinika dětské ORL (Centrum kochleárních implantátů), Černopolní 9, Brno (pracovní pozice – klinická logopedka)
2019–2020
NZZ, Vsetínská 20, Brno (pracovní pozice – klinická logopedka)
2020–
Členka programové rady studijního programu Logopedie v bakalářském i navazujícím magisterském programu; Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Externí výuka logopedie a speciální pedagogiky v navazujícím magisterském studiu; Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky, Pedagogická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
2020–
Audio Fon Centr, s.r.o, Obilní trh 4, Brno (pracovní pozice – klinická logopedka)
2020–
Ambulance klinické logopedie – Mgr. Bronislava Bubeníčková, nám. 28. dubna 1096/2, Brno - Bystrc

Ceník služeb

Jsem poskytovatelkou zdravotních služeb (Nestátní zdravotnické zařízení). Ambulance má uzavřenou smlouvu s Oborovou zdravotní pojišťovnou (207), Revírní bratrskou pojišťovnou (213), Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (211), Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (111), Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR (201) a Českou průmyslovou zdravotní pojišťovnou (205). Pro klienty pojišťoven je k bezplatnému ošetření nutné předložit žádanku od odesílajícího lékaře.

Služby pojištěnců ostatních zdravotních pojišťoven jsou hrazeny převodem příslušné finanční částky na bankovní účet 2501872578/2010.

Logo VZP Logo VOZP Logo OZP Logo ZPMV ČR Logo RBP Zdravotní pojišťovna

Diagnostická i terapeutická logopedická péče začíná po úvodní konzultaci. Dle charakteru potíží se domlouvá předběžná délka terapie, frekvence setkání a další podmínky. Domluvený čas, místo a cena jsou závazné. V případě, že je konzultace (vyšetření) či terapie zrušena později než 24h před jejím plánovaným zahájením, nebo není omluvena, bude účtována standardní hodinová sazba za zmeškané vyšetření, či terapii. Logopedická diagnostika a terapie zahrnuje nejen administraci klinických a testových metod, ale i zpracování výsledků a jejich konzultace. Cena je dána časovou náročností vyšetření.

Ceník služeb

Ceník služeb (platný od 1. 7. 2022)

Kontakt

Nestátní zdravotnické zařízení
Ambulance klinické logopedie
Mgr. Bronislava Bubeníčková
Obchodní centrum a zdravotní středisko JAVOR,
nám. 28. dubna 1069/2
635 00 Brno – Bystrc
Zobrazit na mapě

tel. 776 335 934
e-mail: bubenickova.logopedie@gmail.com
IČO: 080 39 011
Datová schránka: rkzbpsy
Číslo účtu: 2501872578/2010

Informace pro pacienty o zpracování osobních údajů (GDPR)

Správce Mgr. Bronislava Bubeníčková, poskytovatel péče v nestátním zdravotnickém zařízení: Ambulance klinické logopedie, Obchodní centrum a zdravotní středisko JAVOR, nám. 28. dubna 1096/2, 635 00 Brno-Bystrc , IČO 080 39 011 je na základě platného oprávnění k poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.

V souvislosti s poskytováním zdravotní péče jsme povinni o Vás - pacientovi, shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče, přičemž rozsah shromažďovaných osobních údajů vyplývá z platné právní úpravy. Pokud evidujeme Vaše osobní údaje nad rámec povinností, které nám stanoví právní předpis, vyžádáme si vždy předem Váš písemný souhlas.

Vaše osobní údaje shromažďujeme a používáme výhradně v souvislosti s poskytováním zdravotní péče Vaší osobě. Rovněž jsme povinni Vaše osobní údaje sdělovat při vykazování hrazené zdravotní péče a plnění dalších zákonných povinností, například daňové a účetní povinnosti a v rámci hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Vaše osobní údaje sdělujeme oprávněným subjektům a institucím pouze v případech, kdy je nám tato povinnost uložena právním předpisem. Osoby, které mají možnost se s těmito Vašimi osobními údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem zavázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o Vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci Vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, případně zdravotnických prostředcích, výsledcích komplexních a kontrolních vyšetření, eventuálně Váš informovaný souhlas nebo nesouhlas s jednotlivými zákroky a léčbou.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta. Dále lze odkázat na právní předpisy ve vztahu k účetnictví a daňovým povinnostem, které rovněž vymezují archivační dobu, po kterou je nutno písemnosti prokazující poskytnutí zdravotní péče archivovat. V případech plnění smluvní povinnosti, například v případech poskytnutí zdravotní péče, která není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, evidence Vašich kontaktů v objednávkovém systému aj., shromažďujeme tyto osobní údaje po dobu jednoho roku od doby, kdy Vám přestala být poskytována zdravotní péče naším zdravotnickým zařízením nebo do doby odvolání Vašeho souhlasu.

Zdravotní dokumentace je na našem pracovišti vedena v kombinované podobě - 90% v počítači a 10% v papírové podobě. Písemnosti a jiné hmotné nosiče dat, které obsahují osobní údaje jsou uchovávány v uzamykatelných skříních v uzamykatelných místnostech. K osobním údajům vedeným v počítači je přístup k souborům obsahujícím osobní údaje chráněn heslem a současně je chráněn heslem i přístup k samotnému užívání počítače, v jehož paměti jsou soubory obsahující osobní údaje umístěny.

Vaše práva při poskytování zdravotních služeb v souvislosti se shromažďováním osobních údajů

Jako pacient máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnosti (povinnost uložená právní předpisem), tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je pro území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).